Nad przestrzeganiem przepisów a także zasad czuwa Państwowa Inspekcja Pracy.

Co kryje się pod określeniem usługi Bhp? To niezwykle istotne zadania, którymi zajmuje się bardzo dużo spółek, oferują one też niezwykle wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bhp nad warunkami panującymi w pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic zaskakującego. Dlaczego?

 

Bo kursy Bhp są wszak obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy dopiero co zaczęli pracować na konkretnym stanowisku. Szkolenia Bhp dzielimy LJM – usługi BHP dzielimy na 2 typy. Jakie dokładnie rozróżniamy ich rodzaje? Są to kursy tzw. wstępne obejmujące ogólny instruktaż oraz instruktaż stanowiskowy a także te okresowe. Odbywają się one w trakcie pracy oraz nie mogą one trwać krócej niż 3 godziny lekcyjne.

 

Nowozatrudniony zapoznaje się w ich trakcie z kluczowymi zasadami Bezpieczeństwa pracy, czyli z bezpieczeństwem pracy a także higieną. A konkretniej ze zbiorem zasad, jakie są powiązane z bezpiecznym a także higienicznym wykonywaniem obowiązków. Nad stosowaniem się do zasad oraz przepisów Bhp w naszych polskich zakładach pracy czuwa, nikt inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli mówimy o wymienionym wyżej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on bez wątpienia przeprowadzony, zanim do pracy zostanie dopuszczony pracownik, zatrudniony na danym stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym jest narażony na liczne czyhające zagrożenie. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby nowozatrudniony dowiedział się, jakie istnieją metody ochrony przed różnymi zagrożeniami. Najpierw tłumaczy to na rozmowie wstępnej przełożony danego pracownika, a następnie bardziej szczegółowo przedstawia to oraz omawia inne czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Finałem jest przeprowadzany sprawdzian z pozyskanych wcześniej i poznanych informacji.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednakże powtórzony w pewnych sytuacjach, jeśli np na danym stanowisku pracy nastąpią zmiany techniczno-organizacyjne, a pośród nich także zmiana mechanizmu technologicznego czy też organizacja miejsc pracy. UWAGA! Przeprowadzenie kursu Bezpieczeństwa pracy w charakterze instruktażu ogólnego, oraz stanowiskowego musi zostać potwierdzone poprzez uczestniczącego w nim pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach. To oświadczenie powinno mieścić imię a także nazwisko danego pracownika a oprócz tego miejsce i datę zaliczenia takiego kursu, jak również podpis. Są również przeprowadzane szkolenia Bhp zwane okresowymi. Ich czas trwania jest uzależniony od powszechnego programu – maksymalnie to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeżeli konkretny pracownik pokaże własne ważne zaświadczenie, które potwierdza odbycie wymaganego kursu okresowego Bezpieczeństwa pracy w danym okresie u innego pracodawcy, może być wówczas zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To dość istotna informacja. Takie szkolenie może bez wątpienia obejmować inną grupę stanowisk, jednak jego program powinien brać pod uwagę zakres, który jest niezbędny by dopuścić do pracy na zupełnie innym stanowisku.

Back to Top